✅ انتصابات در شهرداري منطقه ١٢
✅ انتصابات در شهرداري منطقه ١٢

1397/9/7
image

✅ انتصابات در شهرداري منطقه ١٢

✨طي احكام جداگانه اي:
1-سعيد اشرفي به عنوان سرپرست معاون ناحيه ١
٢-عباسعلي فرخ به عنوان رئيس اداره امورشهري و محيط زيست ناحيه ٤
٣-حميد صادقيان به عنوان رئيس اداره امورشهري و محيط زيست ناحيه ٥
٤-فرهاد سرلك چيوائي به عنوان سرپرست اداره امورشهري ناحيه ٦ منصوب شدند

print