✅ انتصابات در منطقه ١٢
✅ انتصابات در منطقه ١٢

1397/9/8
image

✨طي احكام جداگانه اي:
١-شهاب شيدعنبراني به عنوان سرپرست اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه ١
٢-مرتضي صالح آبادي به عنوان سرپرست اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه ٦
٣-اسماعيل حسين پور چابك به عنوان معاون اداره حسابداري
٤-محمد غلامي به عنوان رئيس اداره برنامه ريزي، مالي و اداري ناحيه ٢
٥-مهدي عابدي به عنوان رئيس اداره برنامه ريزي، مالي و اداري ناحيه ٦ منصوب شدند

خاطرنشان مي سازد كليه افراد منصوب شده از پرسنل با سابقه و متخصص شهرداري منطقه ١٢ بوده و با هدف استفاده از ظرفيت هاي درون سازماني انتخاب گرديده اند

print