✅ انتصابات در منطقه ١٢
✅ انتصابات در منطقه ١٢

1397/9/10
image

✨طي احكام جداگانه اي:
١-علي پاژنامه به عنوان سرپرست توسعه ى نگهداشت ابنيه ي فني معاونت فني و عمراني
٢-سعيد كيانيان به عنوان سرپرست اداره عمران ترافيك ناحيه ١
٣-حامد توكليان فردوسيه به عنوان رئيس اداره عمران ترافيك ناحيه ٢
٤-حسن حيدرپور كلايه به عنوان سرپرست اداره عمران ترافيك ناحيه ٣
٥-محمدجواد ملكي به عنوان سرپرست اداره عمران ترافيك ناحيه ٤
٦-ميرعمادالدين سمناني به عنوان سرپرست اداره عمران ترافيك ناحيه ٦ منصوب شدند

خاطرنشان مي سازد كليه افراد منصوب شده از پرسنل با سابقه و متخصص شهرداري منطقه ١٢ بوده و با هدف استفاده از ظرفيت هاي درون سازماني انتخاب گرديده اند

print