✅ انتصابات در منطقه ١٢
✅ انتصابات در منطقه ١٢

1397/9/10
image

✨طي احكام جداگانه اي:
١-كامران فراهاني به عنوان رئيس اداره شهرسازي ناحيه يك
٢-مهدي حيدري به عنوان رئيس اداره شهرسازي ناحيه دو
٣-جلال نيك پارسا به عنوان رئيس اداره شهرسازي ناحيه ٤
٤-رسول رحماني به عنوان رئيس اداره شهرسازي ناحيه ٦ منصوب شدند

خاطرنشان مي سازد كليه افراد منصوب شده از پرسنل با سابقه و متخصص شهرداري منطقه ١٢ بوده و با هدف استفاده از ظرفيت هاي درون سازماني انتخاب گرديده اند

print