✅ راه اندازي سالن غذاخوري منطقه ١٢ طي تفاهم نامه فيمابين خيريه جمعيت طلوع بي نشان ها با مديريت زنان سرپرست خانوار و شهرداري قلب طهران
✅ راه اندازي سالن غذاخوري منطقه ١٢ طي تفاهم نامه فيمابين خيريه جمعيت طلوع بي نشان ها با مديريت زنان سرپرست خانوار و شهرداري قلب طهران

1397/9/14
image


print