🔹 افتتاح سالن ورزشي شهيد ورزشكار ابراهيم هادي
🔹 افتتاح سالن ورزشي شهيد ورزشكار ابراهيم هادي ويژه پرسنل منطقه ١٢ با حضور شهردار قلب طهران، پيشكسوت كشتي محمدرضا طالقاني و خانواده شهيد هادي 🔹 گفتني است به پيشنهاد محمدرضا طالقاني پيشكسوت كشتي و موافقت دكتر سعادتي شهردار قلب طهران يك سانس اين سالن ورزشي در هفته در اختيار مدارس محلات كم برخوردار قرارخواهد گرفت

1397/9/14
image


print