🔹 اداي احترام شهردار ناحيه ٦ قلب طهران به مقام شامخ شهداي گمنام در مسجد فائق
🔹 اداي احترام شهردار ناحيه ٦ قلب طهران به مقام شامخ شهداي گمنام در مسجد فائق

1397/9/14
image


print