بازديد شهردار ناحيه ٣ قلب طهران و رئيس اداره اوقاف از امامزاده زيد و بررسي تعامل و همكاري هاي دوجانبه
بازديد شهردار ناحيه ٣ قلب طهران و رئيس اداره اوقاف از امامزاده زيد و بررسي تعامل و همكاري هاي دوجانبه

1397/9/14
image


print