ديدار جانشين شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران با مادر شهيد يامي در راستاي تکریم و ارج نهادن به مقام والاي شهیدان و خانواده معزز شهدا
ديدار جانشين شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران با مادر شهيد يامي در راستاي تکریم و ارج نهادن به مقام والاي شهیدان و خانواده معزز شهدا

1397/9/14
image


print