پیمایش محیطی محله قیام با حضور شهردار و مدیران ادارات ناحیه ۵ منطقه ۱۲
پیمایش محیطی محله قیام با حضور شهردار و مدیران ادارات ناحیه ۵ منطقه ۱۲

1397/10/9
image


print