نشست بررسی پیامهای۱۳۷ و ۱۸۸۸ ناحیه ۱
نشست بررسی پیامهای۱۳۷ و ۱۸۸۸ ناحیه ۱ منطقه ۱۲ با حضور شهردار و مدیران ادارات

1397/10/10
image


print