سرکشی هادی اخوان از دفاترخدمات الکترونیک
بازدید ریس درآمد منطقه ۱۲ از دفاتر خدمات الکترونیک سطح منطقه در راستای اطلاع از کیفیت خدمات دهی به شهروندان و برنامه ریزی جهت بهبود فرایند خدمات دهی

1397/10/15
image


print