بررسی مشکلات دفاترخدمات الکترونیک
نشست بازنگری فرایندهای فی مابین اداره درآمد و دفاتر خدمات الکترونیک منطقه ۱۲

1397/10/17
image


جلسه بازنگری فرایندهای فی مابین اداره درآمد و دفاتر خدمات الکترونیک منطقه ۱۲ در راستای تسریع، تسهیل و ارتقا کیفیت خدمات دهی به شهروندان درساختمان منطقه برگزارشد


print