بازدید از پایگاه هفتم آگاهی تهران بزرگ
بازدید محمدرضا ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۲ از پایگاه هفتم آگاهی تهران بزرگ

1397/10/23
image


print