بررسی وضعیت نوسازی بافت فرسوده محله ی هرندی
بررسی وضعیت نوسازی بافت فرسوده محله ی هرندی محور نشست سرپرست و مديران ناحیه ۴ قلب طهران و دفتر نوسازی محله هرندی

1397/10/23
image


print