چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی کشور
کسب تقدیرنامه ۳ستاره جایزه ارزیابی تعالی منابع انسانی توسط شهرداری منطقه ۱۲ درچهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی کشور

1397/10/26
image


print