"آگهي مناقصه عمومي "
"آگهي مناقصه عمومي "

1397/11/3
image

ردیف موضوع پروژه برآورداولیه پروژه (ريال) میزان سپرده شرکت در مناقصه (ريال) مدت اجرای پروژه (ماه) شرایط متقاضی
1 عملیات احداث و بازپیرایی فضای سبز در سطح منطقه 305/392/563/6 000/000/330 12 ارائه رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین پرینت سایت آن سازمان که مشخص کننده سقف ریالی وتعداد کار مجاز ، ممهور به همراه امضاء شرکت الزامی است
2 عملیات کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان و مبارزه با جانوران مضر شهری در سطح منطقه 375/002/794/2 000/000/140 12 دارای گروه معتبر از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و همچین دارای پروانه بهداشتی کار از دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران یا شهید بهشتی
3 خرید و کاشت اقلام گیاهی جهت استفاده در طرح نهضت درختکاری در سطح منطقه 000/617/845/3 000/000/200 6 ارائه رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین پرینت سایت آن سازمان که مشخص کننده سقف ریالی وتعداد کار مجاز ، ممهور به همراه امضاء شرکت الزامی است
4 خرید ملزومات روشنایی جهت ارتقاء و تکمیل شبکه برق بوستان ها 400/715/926/9 000/000/497 3 افراد حقیقی و حقوقی و ارائه رزومه کاری مرتبط
5 خرید شناسایی تابلوهای شناسایی و راهنمایی بوستان ها –نوبت دوم 000/000/368/7 000/000/370 9 افراد حقیقی و حقوقی و ارائه رزومه کاری مرتبط
6 اجرای طرح خطوط انتقال شبکه توزیع آب فضای سبز 153/103/562/8 000/000/429 12 ارائه رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین پرینت سایت آن سازمان که مشخص کننده سقف ریالی وتعداد کار مجاز ، ممهور به همراه امضاء شرکت الزامی است
7 عمليات بازسازي بوستان هاي وزير دفتر، كمال الملك، ناظم الاطباء، پارك مريم، پارك بالاگر، پارك شهر، پارك لاله و قائم مقامي-نوبت دوم 610/676/712/7 000/000/385 6 دارا بودن رتبه 5 رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و قرار داشتن در لیست مجاز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران


8 بازسازی معابر پارک شهر-نوبت دوم 654/342/973/9 000/000/500 6 دارا بودن رتبه 5 رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و قرار داشتن در لیست مجاز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
9 مناقصه عمليات كاتر زني، آزادسازي طوقه درختان و جدول گذاري-نوبت دوم 144/245/977/4 000/000/250 6 دارا بودن رتبه 5 رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و قرار داشتن در لیست مجاز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
الف)مدت انجام خدمات : طبق جدول فوق
ب)محل ارائه خدمات : طبق جدول فوق
ج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات:محل دريافت اسنادشهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د ) سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی از بانک های استان تهران به مدت سه ماهه و یا واریز وجه نقد براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12) .
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج) مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مناقصه با قيد كلمه (قبول است) توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهدبود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه 12 ساختمان شماره 2 طبقه چهارم مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.print