طرح جمع آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی
طرح جمع آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی

1397/11/13
image

ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲ از آغاز اجرای طرح جمع آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در ساختمانهای تابعه شهرداری تهران، ادارات و سازمانهای دولتی و خرید آن از شهروندان در غرف بازیافت به همراه آموزش و تبلیغات محیطی و توزیع بروشور در سطح منطقه ۱۲ خبر داد.

print