بازدید سرزده علی محمد سعادتی از شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۱۲
بازدید سرزده علی محمد سعادتی از شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۱۲

1397/11/21
image

طی این بازدید شهردار از بخش های مختلف ساختمان شهرداری ناحیه ۶ بازدید و ضمن حضور در واحد ١٣٧ پيام هاى شهروندان را بررسی کرد.

print