گزارش تصویری
دیدار صمیمی علی محمد سعادتی شهردار قلب تهران با همکاران شهرداری ناحیه ۲

1398/2/16
imageprint