(آگهی فراخوان عمومی)
(آگهی فراخوان عمومی)

1398/2/24
image

شهرداری منطقه 12 تهران در نظر دارد برای مشارکت در ساخت طرح خانه و کافه هنر و معماری بشرح ذیل براساس ضوابط حاکم در شهرداری تهران از طریق فراخوان و مشارکت در تامین مالی ، طراحی ، تامین تجهیزات ، بهره برداری و نهایتاً واگذاری (BOT) سرمایه گذار انتخاب نماید.

الف – موضوع فراخوان :
سرمایه گذاری و بهره برداری از ملک بنشانی خیابان پامنار – کوچه خلیلی مفرد – بن بست آقا موسی
مساحت زمین : 370 مترمربع مدت ساخت و تجهیز : 12 ماه مدت واگذاری : 26 سال
هزینه سرمایه گذاری طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری تا سقف 13.500.000.000ریال

ب- شرایط فراخوان:
بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند (واجد شرایط خصوصی پیمان) دعوت بعمل می آورد، جهت دریافت اسناد از تاریخ درج فراخوان به مدت 10 روز به نشانی : تهران – میدان شهداء – نبش عظیم زادگان – طبقه دوم – اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی مراجعه نمایند. به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شهرداری منطقه 12 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

ج- شرکت در فراخوان:
متقاضیان جهت شرکت در فراخوان کلیه مدارک و اسناد خود را در پاکت (الف) قرار دهند.
متقاضیان می بایست پیشنهاد مالی خود را در پاکت (ب) قرار دهند.
متقاضیان جهت شرکت در فراخوان مبلغ 1.350.000.000ریال بابت سپرده شرکت در فراخوان به حساب سپرده 1006574148 نزد بانک شهر شعبه میدان شهدا بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر شش ماهه اقدام نمایند و رسید آن را در پاکت (ج) قراردهند.
ضمناً می بایست اسناد فراخوان توسط دارندگان حق امضاء مجاز (برابر آخرین تغییرات روزنامه رسمی) مهر و امضاء و آنها را در پاکتهای مربوطه قرارداده و پاکتها را لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه 12 نمایند.
ضمناً هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده فراخوان می باشد.
                                                                                                                                                                روابط عمومی منطقه 12

print