پارکاب شهر
هم رکاب در گردش از موزه ها واماکن تاریخی قلب طهران(شماره 1)

1398/2/28
image

مسیر شماره یک:سرای کاظمی،حمام نواب،امام زاده یحیی وبازارچه،کوچه مروی،بازارچه عودلاجان
ثبت نام از طریق:www.joy360.ir
ساعت شروع ۹:۳۰
ایستگاه حرکت:میدان امام خمینی ،ابتدای ناصر خسرو،مقابل شهرداری ناحیه ۲منطقه ۱۲

print