پارکاب شهر
هم رکاب در گردش از موزه ها واماکن تاریخی قلب طهران (شماره 2)

1398/2/28
image

مسیر شماره دو:میدان امام خمینی،موزه ملی ایران،موزه آبگینه،موزه ارتباطات،سردرباغ ملی،موزه آبگینه
ثبت نام از طریق:www.joy360.ir
ساعت شروع ۹:۳۰
ایستگاه حرکت:میدان امام خمینی ،ابتدای ناصر خسرو،مقابل شهرداری ناحیه ۲منطقه

print