پارکاب شهر
هم رکاب در گردش از موزه ها واماکن تاریخی قلب طهران(شماره 3)

1398/2/28
image

مسیر شماره سه:میدان امام خمینی،خیابان باب همایون،مدرسه دارالفنون،کاخ گلستان ،مسجد ارگ،بازار بزرگ تهران
ثبت نام از طریق:www.joy360.ir
ساعت شروع ۹:۳۰
ایستگاه حرکت:میدان امام خمینی ،ابتدای ناصر خسرو،مقابل شهرداری ناحیه ۲منطقه ۱۲

print