اصلاحیه
اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی 5384

1398/2/31
image

پيرو چاپ آگهي فراخوان عمومي شماره 5384 مورخ 98/2/25 صفحه 11، بدينوسيله موضوع آگهي مشاركت در ساخت طرح خانه و كافه هنر و معماري (مدت واگذاري: 15 سال ) تعيين و اصلاح مي گردد.
print