دیدار با همسر و خانواده شهید محمد بروجردی
دیدار شهردار قلب طهران به همراه مدیرکل ایثارگران شهرداری تهران با همسر و خانواده شهید محمد بروجردی

1398/3/1
image

در سالروز شهادت مسیح کردستان شهید محمد بروجردی صورت گرفت:
دیدار شهردار قلب طهران به همراه مدیرکل ایثارگران شهرداری تهران با همسر و خانواده شهید محمد بروجردی

در این دیدار معاونین و مدیران شهرداری منطقه ۱۲ و اداره کل ایثارگران شهرداری تهران نیز حضور داشتند.

print