آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومي

1398/3/8
image

شهرداري منطقه 12درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد،بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد :

موضوع مناقصه

 1- مناسب سازی معابر جهت معلولین و سالمندان و اصلاح هندسی در محدوده نواحی 1و2و3 منطقه 12 برآورد اولیه پروژه 4/303/875/331 ریال

2- مناسب سازی معابر جهت معلولین و سالمندان و اصلاح هندسی در محدوده نواحی 4و5و6 منطقه 12برآورد اولیه پروژه  4/303/875/331 ریال

3- نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی ، علائم عمومی ترافیکی ، حفاظ ها وضربه گیرهای معابر شهری در سطح نواحی 1و3 منطقه 12 (اکیپی) برآورد اولیه پروژه  3/909/054/957 ریال 

4-نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی ، علائم عمومی ترافیکی ، حفاظ ها وضربه گیرهای معابر شهری در سطح نواحی 2و5 منطقه 12 (اکیپی) برآورد اولیه پروژه  3/909/054/957  ریال

5-نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی ، علائم عمومی ترافیکی ، حفاظ ها وضربه گیرهای معابر شهری در سطح نواحی 4و6 منطقه 12 (اکیپی) برآورد اولیه پروژه 3/909/054/957  ریال

6-نصب و نگهداری تجهیزات ایستگاههای اتوبوس و پایانه های خیابانی در سطح نواحی 1و2و3 منطقه 12(اکیپی)  برآورد اولیه پروژه  3/366/890/902ریال

7-نصب و نگهداری تجهیزات ایستگاههای اتوبوس و پایانه های خیابانی در سطح نواحی 4و5و6 منطقه 12(اکیپی)برآورد اولیه پروژه  3/366/890/902ریال

8- تهیه مصالح، اجرا و نگهداری علائم افقی (خط کشی های معابر) در سطح منطقه 12برآورد اولیه پروژه  11/041/458/920 ریال

9-عملیات نگهداری چراغ های راهنمایی در سطح منطقه 12(نوبت سوم) برآورد اولیه پروژه 2/511/337/847 ریال

الف) میزان سپرده شرکت در مناقصه : برای ردیف 1و2 مبلغ 000/000/90 ریال و برای ردیف 3و4و5و6و7 مبلغ 000/000/80 ریال و برای ردیف 8 مبلغ 000/000/200 ریال و ردیف 9 مبلغ 000/000/120 ریال میباشد که میبایست از طریق ارائه ضمانت نامه بانکی از بانک های استان تهران به مدت سه ماهه و یا واریز وجه نقد به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12)صورت پذیرد .

ب) مدت انجام خدمات : کلیه ردیف ها 12 ماه شمسی میباشد .

ج)شرایط متقاضی: 1) ردیف 1و2 پیمانکار بایستی دارای رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد . ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه نیز باشد.

2) شرایط متقاضی ردیف 3و4و5و6و7 پیمانکار بایستی دارای رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد . ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه نیز باشد.

3) شرایط متقاضی ردیف 8 پیمانکار بایستی دارای حداقل رتبه 4 رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده . ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه نیز باشد.

4) شرایط متقاضی ردیف 9 پیمانکار بایستی دارای رتبه در رسته راه و ترابری ، نیرو و تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه نیز باشد.

د)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات: محل دريافت اسنادشهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.

ه)مهلت ارائه اسناد : متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز کاری از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمايند. اسناد مناقصه توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) با قید کلمه ( قبول است ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.

بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.


print