آگهی فراخوان عمومی

1398/3/20
image

شهرداری منطقه 12 تهران در نظر دارد برای مشارکت در طرح خانه تاریخی ابتهاج بشرح ذیل براساس ضوابط حاکم در شهرداری تهران از طریق فراخوان و مشارکت در تامین مالی ، طراحی ، تامین تجهیزات ، بازسازی ، بهره برداری و نهایتاً واگذاری (BOT) سرمایه گذار انتخاب نماید.
الف – موضوع فراخوان :
سرمایه گذاری ، بازسازی و بهره برداری از خانه ابتهاج بنشانی : خیابان مجاهدین اسلام – نبش خیابان ایران
مساحت زمین : 887 مترمربع
مدت ساخت و تجهیز : 12 ماه مدت واگذاری : 12/5سال
ب- شرایط فراخوان:
بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند (واجد شرایط خصوصی پیمان) دعوت بعمل می آورد، جهت دریافت اسناد از تاریخ درج فراخوان به مدت 10 روز به نشانی : تهران – میدان شهداء – نبش عظیم زادگان – طبقه دوم – اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی مراجعه نمایند. به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شهرداری منطقه 12 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
ج- شرکت در فراخوان:
متقاضیان جهت شرکت در فراخوان کلیه مدارک و اسناد خود را در پاکت (الف) قرار دهند.
متقاضیان جهت شرکت در فراخوان مبلغ 5% از پیشنهاد مالی خود را به حساب سپرده 1006574148 نزد بانک شهر شعبه میدان شهدا بصورت نقدی واریز و یا نسبت به ضمانتنامه بانکی 6 ماهه از بانکهای معتبر استان تهران اقدام نمایند و رسید آن را درپاکت (ب) و پیشنهادهای خود را در پاکت (ج)قراردهند.
ضمناً می بایست اسناد فراخوان توسط دارندگان حق امضاء مجاز (برابر آخرین تغییرات روزنامه رسمی) مهر و امضاء و آنها را در پاکتهای مربوطه قرارداده و پاکتها را لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه 12 نمایند.
ضمناً هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده فراخوان می باشد.


print