آگهي مزایده عمومي

1398/3/27
image

شهرداري منطقه 12درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مزایده عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد،بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مزایده دعوت به عمل مي آيد:
موضوع مزایده:
- تامین و بهره برداری از ناوگان ، تجهیزات ، نیروی انسانی متخصص و ماهر و کلیه ملزومات به منظور جابجایی مسافرین به صورت غیر انحصاری در محدوده پیاده راه های منطقه 12 شهرداری تهران با استفاده از خودروهای نفربر برقی ، قیمت پایه مزایده 413/187/500 (ماهیانه ريال) ، میزان سپرده شرکت در مزایده 500/000/000 (ريال) ، مدت اجرای پروژه 12 ماه
شرایط متقاضی :
1- اشخاص حقوقی دارای رزومه کاری مرتبط در امور حمل ونقلی شامل امور مربوط به جا به جایی مسافر با بهره برداری از ناوگان دارای سوخت پاک
2- ارائه تصویر و یا گواهی مربوط به مالکیت و یا حق بهره برداری از ناوگان
الف)مدت انجام خدمات : 12 ماه
ب)محل ارائه خدمات : طبق اطلاعات فوق
ج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات:محل دريافت اسنادشهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د )ميزان سپرده نقدي وشماره حساب: ســپرده شركت در مزایده مي بايستي براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12) واريز گردد.
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمايند. اسناد مزایده توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مزایده وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مزایده بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مزایده در اسناد درج وهزينه آگهي و کارشناسی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.


print