آگهی فراخوان عمومی

1398/4/16
image

شهرداری منطقه 12 تهران در نظر دارد برای مشارکت در طرح شهربازی و بوفه پارک شهر به شرح ذیل براساس ضوابط حاکم در شهرداری تهران از طریق فراخوان و مشارکت در تامین مالی، طراحی، نوسازی تجهیزات، بازسازی، بهره برداری و نهایتاً واگذاری به روش(BOLT) سرمایه گذار انتخاب نماید.
الف – موضوع فراخوان:
شهربازی پارک شهر به نشانی: خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر
مساحت زمین : 1800 مترمربع مدت ساخت و تجهیز : 10 ماه مدت واگذاری : 15 سال تمام شمسی
هزینه سرمایه گذاری طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 42.110.000.000 ریال
ب- شرایط فراخوان:
بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند (واجد شرایط خصوصی پیمان و دارای رزومه کاری شهربازی) دعوت بعمل می آورد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج فراخوان به مدت 10 روز به نشانی : تهران – میدان شهداء – نبش عظیم زادگان – طبقه دوم – اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی مراجعه نمایند. به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شهرداری منطقه 12 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ج- شرکت در فراخوان:
متقاضیان جهت شرکت در فراخوان کلیه مدارک و اسناد خود را در پاکت (الف) قرار دهند.
متقاضیان جهت شرکت در فراخوان مبلغ2.105.500.000 ریال معادل 5% از هزینه سرمایه گذاری را به حساب سپرده 1006574148 نزد بانک شهر شعبه میدان شهدا بصورت نقدی واریز و یا نسبت به ضمانتنامه بانکی 6 ماهه از بانکهای معتبر استان تهران اقدام نمایند و رسید آن را درپاکت (ب) و پیشنهاد مالی خود را در پاکت (ج) قرار دهند.
ضمناً می بایست اسناد فراخوان توسط دارندگان حق امضاء مجاز (برابر آخرین تغییرات روزنامه رسمی) مهر و امضاء و آنها را در پاکتهای مربوطه قرارداده و پاکتها را لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه 12 نمایند.
ضمناً هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده فراخوان می باشد.print