آگهي مزایده عمومي

1398/4/30
image

شهرداري منطقه 12درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مزایده عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد،بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مزایده دعوت به عمل مي آيد :
موضوع مزایده : بهره برداری از پارکینگ مولوی، قیمت پایه مزایده (ماهیانه سال اول بریال ): 720/000/000 ، قیمت پایه مزایده (ماهیانه سال دوم بريال): 830/000/000میزان سپرده شرکت در مزایده (ريال): مدت اجرای پروژه 2 سال، شرایط متقاضی: شخاص حقیقی و حقوقی دارای رزومه کاری مرتبط.
الف)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات:محل دريافت اسنادشهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
ب )ميزان سپرده نقدي وشماره حساب: ســپرده شركت در مزایده مي بايستي براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12) واريز گردد.
ج)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (الف)مراجعه نمايند. اسناد مزایده توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مزایده وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مزایده بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مزایده در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مزایده خواهد بود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه 12 ساختمان شماره 2 طبقه چهارم مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.

print