آگهی فراخوان عمومی

1398/5/8
image

شهرداری منطقه 12 تهران در نظر دارد برای مشارکت در پروژه دریاچه و دو باب بوفه پارک شهر ، بشرح ذیل براساس ضوابط حاکم در شهرداری تهران از طریق فراخوان و مشارکت در تامین مالی ، طراحی ، تامین تجهیزات ، بازسازی ، بهره برداری و نهایتاً واگذاری (BOLT) سرمایه گذار انتخاب نماید.

الف – موضوع فراخوان :
سرمایه گذاری ، بازسازی ، تجهیز و بهره برداری از پروژه دریاچه و دو باب بوفه پارک شهر بنشانی : خیابان وحدت اسلامی – داخل محوطه پارک – ضع شرقی
مساحت دریاچه : 5000 مترمربع و مساحت دو باب بوفه : 100 مترمربع
مدت ساخت و تجهیز : 8 ماه مدت واگذاری : 13 سال
هزینه سرمایه گذاری طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری تا سقف 15.690.000.000 ریال
ب- شرایط فراخوان:
بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند (واجد شرایط خصوصی پیمان) دعوت بعمل می آورد، جهت دریافت اسناد از تاریخ درج فراخوان به مدت 10 روز به نشانی : تهران – میدان شهداء – نبش عظیم زادگان – طبقه دوم – اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی مراجعه نمایند. به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شهرداری منطقه 12 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
ج- شرکت در فراخوان:
متقاضیان جهت شرکت در فراخوان کلیه مدارک و اسناد خود را در پاکت (الف) قرار دهند.
متقاضیان جهت شرکت در فراخوان مبلغ 784.500.000 ریال معادل 5% از هزینه سرمایه گذاری را به حساب سپرده 1006574148 نزد بانک شهر شعبه میدان شهدا بصورت نقدی واریز و یا نسبت به ضمانتنامه بانکی 6 ماهه از بانکهای معتبر استان تهران اقدام نمایند و رسید آن را درپاکت (ب) قراردهند.
متقاضیان می بایست پیشنهاد مالی خود را در خصوص اجاره سالیانه در پاکت (ج) قرار دهند.
ضمناً می بایست اسناد فراخوان توسط دارندگان حق امضاء مجاز (برابر آخرین تغییرات روزنامه رسمی) مهر و امضاء و آنها را در پاکتهای مربوطه قرارداده و پاکتها را لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه 12 نمایند.
ضمناً هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده فراخوان می باشد.

print