آگهي مناقصه عمومي

1398/5/13
imageشهرداري منطقه 12درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد،بدينوسيله از افراد واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد :
موضوع پروژه :
1- خرید ملزومات آبرسانی جهت اجرای طرح آب خام فضای سبز در سطح منطقه-نوبت دوم، برآورد اولیه پروژه 10/000/000/000 ريال، میزان سپرده شرکت در مناقصه 400/000/000ريال، مدت اجرای پروژه 6 ماه، شرایط متقاضی : اشخاص حقیقی وحقوقی
2- خرید گل و گیاه و ملزومات فضای سبز در سطح منطقه-نوبت دوم ، برآورد اولیه پروژه 6/120/000/000 ريال، میزان سپرده شرکت در مناقصه 300/000/000ريال، مدت اجرای پروژه 8 ماه، شرایط متقاضی : تامین کنندگان گل و گیاه باید دارای صلاحیت و توان اجرایی انجام کار و گواهی صلاحیت و رتبه بندی در رسته کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
3- خرید تجهیزات روشنایی جهت استفاده در بوستان شهر و بوستانهای سطح محدوده منطقه12 برآورد اولیه پروژه 10/000/000/000 ريال، میزان سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 ريال، مدت اجرای پروژه 6 ماه، شرایط متقاضی : اشخاص حقیقی و حقوقی.
4- نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک ، برآورد اولیه پروژه 27/000/000/000 ريال، میزان سپرده شرکت در مناقصه 1/350/000/000 ريال، مدت اجرای پروژه 12 ماه، شرایط متقاضی : دارا بودن گواهینامه تعیین و توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته کشاورزی، با رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین پرنیت سایت آن سازمان با مبلغ پیمان،دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کارو ممهور به مهر امضاء شرکت الزامی است وثبت نام درسامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات از سایت tehran.ir شهرداری تهران و اخذو ارائه تاییدیه از سامانه
5- نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه دو ، برآورد اولیه پروژه 36/107/000/000 ريال، میزان سپرده شرکت در مناقصه 1/805/350/000 ريال، مدت اجرای پروژه 12 ماه، شرایط متقاضی : دارا بودن گواهینامه تعیین و توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته کشاورزی، با رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین پرنیت سایت آن سازمان با مبلغ پیمان،دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کارو ممهور به مهر امضاء شرکت الزامی است وثبت نام درسامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات از سایت tehran.ir شهرداری تهران و اخذو ارائه تاییدیه از سامانه
6- نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه پنج ، برآورد اولیه پروژه 28/070/000/000 ريال، میزان سپرده شرکت در مناقصه 1/403/500/000 ريال، مدت اجرای پروژه 12 ماه، شرایط متقاضی : دارا بودن گواهینامه تعیین و توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته کشاورزی، با رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین پرنیت سایت آن سازمان با مبلغ پیمان،دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کارو ممهور به مهر امضاء شرکت الزامی است وثبت نام درسامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات از سایت tehran.ir شهرداری تهران و اخذو ارائه تاییدیه از سامانه
7-نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه شش ، برآورد اولیه پروژه 27/000/000/000 ريال، میزان سپرده شرکت در مناقصه 1/350/000/000 ريال، مدت اجرای پروژه 12 ماه، شرایط متقاضی : دارا بودن گواهینامه تعیین و توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته کشاورزی، با رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین پرنیت سایت آن سازمان با مبلغ پیمان،دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کارو ممهور به مهر امضاء شرکت الزامی است وثبت نام درسامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات از سایت tehran.ir شهرداری تهران و اخذو ارائه تاییدیه از سامانه
8-احداث، توسعه و نگهداری و لایروبی چاه های جذبی به منظور کنترل آبهای سطحی و زیر زمینی در سطح منطقه، برآورد اولیه پروژه 5/256/244/386 ريال، میزان سپرده شرکت در مناقصه 265/000/000 ريال، مدت اجرای پروژه 12 ماه، شرایط متقاضی : دارا بودن گواهینامه توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه ، با رتبه مرتبط با مبلغ پیمان، دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین ارائه یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران
الف)مدت انجام خدمات : طبق مطالب فوق
ب)محل ارائه خدمات : طبق مطالب فوق
ج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات: محل دريافت اسناد شهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د ) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی از بانکهای استان تهران به مدت سه ماهه یا واریز وجه نقد براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12)
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج) مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مناقصه توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهدبود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه 12 ساختمان شماره 2 طبقه اول مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.


print