آگهي مناقصه عمومي

1398/5/13
imageشهرداري منطقه 12درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد، بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد :
موضوع پروژه :
1- اجراي عمليات تعمير و نگهداري آسفالت معابر در سطح نواحي 1و2 منطقه12 (نوبت سوم). برآورد اولیه 20/363/303/626 ریال
2- اجراي عمليات تعمير و نگهداري آسفالت معابر در سطح نواحي 3و4 منطقه12 (نوبت سوم). برآورد اولیه20/979/228/694ریال
3- اجراي عمليات تعمير و نگهداري آسفالت معابر در سطح نواحي 5و6 منطقه12 (نوبت سوم). برآورد اولیه 21/125/526/585ریال
4- اجرای عملیات آسفالت مکانیزه سطح نواحی 3و4و5(نوبت سوم)، برآورد اولیه 9/862/059/601 ریال
5- اجرای عملیات آسفالت مکانیزه سطح نواحی1و2و6(نوبت سوم)، برآورد اولیه. 9/862/059/601ریال
6- اجرای عملیات متفرقه نهر و جدول وکفپوش در سطح نواحی 1و 2(نوبت سوم) برآورد اولیه 8/009/129/603 ریال
7- اجرای عملیات متفرقه نهر و جدول وکفپوش در سطح نواحی 3 و4(نوبت سوم) برآورد اولیه 8/234/553/496 ریال
8- اجرای عملیات متفرقه نهر و جدول وکفپوش در سطح نواحی 5 و6(نوبت سوم) برآورد اولیه 8/173/461/316 ریال
9- موضوع پروژه :عملیات ابنیه متفرقه در سطح منطقه (نوبت دوم ) برآورد اولیه 7/708/660/509ریال
الف) میزان سپرده شرکت درمناقصه: برای ردیف1و2و3 مبلغ 500،000،000 ریال و برای موارد 4، 5، 6، 7 ، 8 و9 مبلغ 300،000،000 ریال میباشد. که می بایست از طربق ضمانت نامه بانکی از بانکهای استان تهران به مدت 3ماه، یا واریز وجه نقد به حساب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12) صورت پذیرد.
ب) مدت زمان اجرای پروژه برای ردیف 1و2و3 هجده ماه و الباقی موارد دوازده ماه شمسی میباشد.
ج) شرایط متقاضی برای موارد1،2،3،4،5،6،7،8 داشتن رتبه 5 راه و ترابری و برای مورد 9 داشتن رتبه 5 ابنیه و برای همه موارد قرارداشتن در لیست مجاز فنی و عمرانی شهرداری تهران الزامی می باشد.
د)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات: محل دريافت اسناد شهرداري منطقه 12واقع در ميدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها و محل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز کاری از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (د) مراجعه نمايند. ضمنا مي بايستي اسناد مناقصه با قيد كلمه (قبول است)توسط دارندگان حق امضاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مهر و امضاء و آنها را در پاكت هاي مربوطه قرارداده و پاكت ها را لاك و مهر نمايند.)
ی) در خصوص موارد بند های 1،2،3 مندرج درآگهی، پیشنهاد دهندگان موظفند در روز بازگشایی پاکات، اسناد مربوط به مالکیت یا اجاره دستگاه تراش آسفالت را به کمیسیون مناقصه ارائه نمایند. بدیهی است ملاک بررسی پیشنهاد قیمت ارائه اسناد مذکور خواهد بود.
م) درخصوص موارد بندهای 1،2،3 مندرج در آگهی پیشنهاد دهندگان در روز باز گشایی پاکات متعهد میگردند در صورت برنده شدن در مناقصه نسبت به استفاده از فلاسک آسفالت جهت حمل و پخش آن از مورخ 98/07/01اقدام نمایند، در غیر اینصورت به پیشنهاد شرکت ترتیب اثر داده نخواهد شد. بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده و شـهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج و هزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهدبود.

print