آگهي مزايده (حراج)

1398/5/19
image

شهرداري منطقه 12 تهران در نظر دارد بهره برداري از پارکینگ طبقاتی کریستال واقع در خیابان لاله زار شمالی کوچه زوارئیان پارکینگ کریستال ، را از طريق مزايده (حراج) به بخش خصوصی واگذار نمايد.
الف) قیمت پایه ماهیانه : 180/000/000ريال- مدت قرارداد : یک سال شمسی
ب) شرایط متقاضی : اشخاص حقیقی و حقوقی دارای یک نمونه قرارداد بهره برداری پارکینگ
ج) محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات: محل دريافت اسناد شهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د)ميزان سپرده نقدي و شماره حساب : سپرده به میزان 300/000/000 ريال به حساب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء به نام شهرداري منطقه 12
هـ)مهلت اخذ و ارائه اسناد : متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج) مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مزایده (حراج) با قيد كلمه (قبول است) توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مزایده (حراج) وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مزایده (حراج) بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مزایده (حراج) در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برنده مزایده (حراج) خواهد بود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.

print