آگهي مناقصه عمومي

1398/5/19
image

شهرداري منطقه12 درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد،بدينوسيله از افراد واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد:
موضوع پروژه: تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات، برق و آسانسورهای ساختمانهای شهرداری و وابسته منطقه، برآورد اولیه پروژه 7/021/499/689 (ريال) ، میزان سپرده شرکت در مناقصه 350/000/000(ريال) ،مدت اجرای پروژه 12 (ماه)
شرایط متقاضی: اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت وزارت کار یا رتبه تاسیسات از معاونت مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری، ارائه حداقل یک قرارداد مشابه و مرتبط
الف) مدت انجام خدمات: طبق مطالب فوق
ب) محل ارائه خدمات: طبق مطالب فوق
ج) محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات: محل دريافت اسناد شهرداري منطقه 12واقع در ميـدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها و محل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د) سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی از بانکهای استان تهران به مدت سه ماهه یا واریز وجه نقد براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12)
ه) مهلت ارائه اسناد: متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج) مراجعه نمايند. ضمناً مي بايستي اسناد مناقصه توســـط دارندگان حق امضاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي) مهر و امضاء و آنها را درپاك هاي مربوطه قرار داده وپاكت ها را لاك و مهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده و شـهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج و هزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود. تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSE پیمانکاران، ايمني وسلامت وكيفيــت از الزامات پروژه ها و خدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه12 ساختمان شماره2 طبقه اول مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.

print