آگهي مناقصه عمومي

1398/6/2
image

شهرداري منطقه 12درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد،بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد :
موضوع مناقصه :
1- مناسب سازی معابر جهت معلولین و سالمندان و اصلاح هندسی در محدوده نواحی 1و2و3 منطقه 12، برآورد اولیه پروژه 3/217/379/291 (ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 90/000/000(ريال)، مدت اجرای پروژه 12 (ماه)
2- مناسب سازی معابر جهت معلولین و سالمندان و اصلاح هندسی در محدوده نواحی 4و5و6 منطقه 12، برآورد اولیه پروژه 3/277/343/893 (ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 90/000/000 (ريال)، مدت اجرای پروژه 12 (ماه)
شرایط متقاضی بند 1و 2:
پیمانکار بایستی دارای رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد . همچنین پیمانکار می بایست در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و تایید شده باشد .
3- نصب و نگهداری تجهیزات ایستگاههای اتوبوس و پایانه های خیابانی در سطح نواحی 4و5و6 منطقه 12 (اکیپی)، برآورد اولیه پروژه 3/161/043/514(ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 90/000/000(ريال)، مدت اجرای پروژه 12 (ماه)
شرایط متقاضی بند 3:
پیمانکار بایستی دارای رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد . ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه نیز باشد.
4- تهیه و نصب تابلو های هدایت مسیر و جداکننده های بتنی در سطح منطقه 12، برآورد اولیه پروژه 6/487/568/500 (ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 350/000/000 (ريال)، مدت اجرای پروژه 12 (ماه )
شرایط متقاضی بند 4:
پیمانکار بایستی دارای رتبه در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد . همچنین پیمانکار می بایست در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و تایید شده باشد .
الف)مدت انجام خدمات : طبق مطالب فوق
ب)محل ارائه خدمات : طبق مطالب فوق
ج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات:محل دريافت اسنادشهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د )سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی از بانک های استان تهران به مدت سه ماهه و یا واریز وجه نقد براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12). ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمايند. اسناد مناقصه توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه 12 ساختمان شماره 2 طبقه چهارم مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.

print