آگهي مناقصه عمومي

1398/6/31
image

شهرداري منطقه 12درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد،بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد :
موضوع پروژه:
1- رنگ آمیزی سطح محدوده نواحی 2و3 و بافت تاریخی محلات منطقه 12 (نوبت چهارم)، برآورداولیه پروژه 4/348/250/000(ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 000/000/210 (ريال) ، مدت اجرای پروژه 12 (ماه) می باشد.
شرایط متقاضی: دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط ، دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور(ارائه یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران) یا از اداره كل برنامه ريزي و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران
2- ساخت و نصب پلاک های آبی و معابر در سطح منطقه 12 (نوبت چهارم) ، برآورداولیه پروژه 3/301/950/000 (ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 160/000/000 (ريال) ، مدت اجرای پروژه 12 (ماه) می باشد.
شرایط متقاضی : دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات، با رتبه مرتبط با مبلغ پیمان، دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین ارائه یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران
3- حذف زوائد فیزیکی و بصری و پیرایش شهری و ساماندهی جداره های شهری خیابان لاله زار و سطح منطقه 12(نوبت دوم)، برآورداولیه پروژه 39/054/045/000 (ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000 (ريال) ، مدت اجرای پروژه 12 (ماه) می باشد.
شرایط متقاضی : پيمانكار مي بايست حداقل داراي يكي از ويژگيهاي ذيل باشد: دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته ابنیه ، با رتبه مرتبط با مبلغ پیمان، دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشورو همچنین ارائه یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران یا ارائه 2 نمونه قرارداد در زمينه خدمات حذف زوائد و پيرايش شهري مجموعاً حداقل به مبلغ سه ميليارد ريال با شهرداری تهران.
الف)مدت انجام خدمات : طبق مطالب فوق
ب)محل ارائه خدمات : طبق مطالب فوق
ج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات: محل دريافت اسناد شهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د ) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی از بانکهای استان تهران به مدت سه ماهه یا واریز وجه نقد براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12)
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مناقصه توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهدبود.تعهد به اجراي ضوابط زيست محيطي و HSEپیمانکاران ،ايمني وسلامت وكيفيـــــت از الزامات پروژه ها وخدمات مي باشد. ضمناً متقاضيان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت گرفتن اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در ميدان شهدا نبش خيابان عظيم زادگان شهرداري منطقه 12 ساختمان شماره 2 طبقه اول مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه ، ارزيابي اوليه انجام گردد. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.

print