"آگهي مناقصه عمومي "

1398/7/9
image

شهرداري منطقه 12درنظردارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد،بدينوسيله از اشخاص واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد :
موضوع پروژه :
1- خرید مصالح و تجهیزات اماکن فرهنگی و سرای محلات منطقه (نوبت دوم) ، برآورداولیه پروژه 18/139/070/000 (ريال) ، میزان سپرده شرکت در مناقصه 900/000/000(ريال)، مدت اجرای پروژه 12(ماه) می باشد.
شرایط متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی
2- خرید اقلام مورد نیاز جهت برنامه های فرهنگی و ادارات اجتماعی و نواحی ششگانه منطقه(نوبت دوم)، برآورداولیه پروژه 6/629/500/000 (ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 330/000/000 (ريال)، مدت اجرای پروژه 12(ماه) می باشد.
شرایط متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی
3- خرید تجهیزات انرژی های نو (تجدید پذیر ) در سطح منطقه ، برآورداولیه پروژه 13/500/000/000(ريال)، میزان سپرده شرکت در مناقصه 680/000/000 (ريال)، مدت اجرای پروژه6 (ماه) می باشد.
شرایط متقاضی: اشخاص حقوقی دارای رزومه کاری مرتبط
الف) مدت انجام خدمات : طبق مطالب فوق
ب) محل ارائه خدمات : طبق مطالب فوق
ج)محل دريافت اسناد وقبول پيشنهادات: محل دريافت اسناد شهرداري منطقه 12واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پيشنهادات نيز در شهرداري فوق واحد دبيرخانه مي باشد.
د ) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی از بانکهای استان تهران به مدت سه ماهه یا واریز وجه نقد براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانك شهر شعبه ميدان شهداء (به نام شهرداري منطقه 12)
ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضي مي بايستي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد وتحويل پيشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمايند.ضمناً مي بايستي اسناد مناقصه توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرين تغييرات روزنامه رسمي ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاكت هاي مربوطه قرارداده وپاكت ها را لاك ومهر نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداري دررد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج وهزينه آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهدبود. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.

print