یقعه امامزاده سید نصرالدیناندکی بالاتر از میدان محمدیه (اعدام سابق) بقعه سبز رنگی خود نمایی می کند که منسوب به مدفن نصر الدین از فرزندان امام سجاد (ع) است. این بنا مشتمل بر حیاط صحن و بقعه هشت ضلعی است. بخش مهمی از صحن و حیاط امامزاده در خیابان کشی های دوره پهلوی اول از بین رفت. بقعه این بنا متعلق به سال 993 ه.ق است که در کتیبه چوبی طویلی به خط ثلث حک شده است.

آدرس: خیابان خیام


print
rating
  نظرات