خانه مستوفی الممالک
میرزا حسن مستوفی الممالک صدراعظم معروف و سرشناس دوره قاجاریه بوده که سال ها این منصب را دارا بود. وی یکی از نیک نام ترین رجال دوره قاجار به حساب می آید که خود و خانواده اش سال ها در دربار قاجار دارای قدرت و نفوذ بودند و مناصب مهمی را برعهده داشته اند. این خانه محل اقامت وکارایشان بوده وگفته شده که اولین جلسه کابینه مشروطه در این خانه برگزار گردیده است.

نشانی:چهارراه گلوبندک، کوچه شهید اکبر نژاد


print
rating
  نظرات