سبزه میداندر دوره زندیه و اوایل قاجار در محوطه این میدان و حوالی آن ،سبزی خوردن برای مصرف مردم تهران می کاشتند و علت نامگذاری آن به سبزه میدان نیز بدین سبب بوده است . تا زمان محمد شاه قاجار این مکان میدان عمومی شهر و نیز محل مجازات محکومین بوده است.

بناى اولیه سبزه‌میدان در سمت شمالى مجموعه بازار مربوط به اوایل دوره صفویه است اما در دوره قاجاریه و سال ۱۲۶۸ قمری به دستور امیرکبیر، حاج‌على خان مقدم مراغه‌اى (حاجب‌الدوله) تغییرات عمده‌اى در وضع سبزه‌میدان داد.این میدان در دوره‌هاى مختلف یکى از مراکز مهم مذهبی، اجتماعى و سیاسى تهران بو دو در آن انواع مراسم مذهبى و سیاسى اجرا مى‌شد.

امروزه از میدان فقط بخش جنوبی آن (ورودی بازار )به جا مانده است.


print
rating
  نظرات