حمام نواباین بنا در تاریخ 24/8/85 به شماره 16225 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است.

حمام نواب با نشانی خیابان 15 خرداد شرقی کوچه بیک دامغانی( بازارچه نواب سابق) پلاک 215 قرار داشت که بنا به سوابق موجود و معماری قدمت آن به دوره صفویه میرسد در اولین نقشه های تهیه شده طهران به نام گذر حمام نواب ذکر گردیده است

این بنا توسط  زنا نی به نام های سارا سلطان خاتون و سارا حاجر خاتون که دختران فردی به نام نواب بوده اند ساخته شده است .

مالکیت ان در طی سالیان تغییرات بسیار داشته و آخرین آ نها متعلق به سه نفر به نامهای رمضان ، محمد و یزدان بهرامیان بوده است که نهایتا توسط شهرداری تملک گردیده است

حمام نواب نظیر بسیاری از حما م های عمومی گذشته به دلیل جلوگیری از اتلاف گرما و امکان استفاده از آب قنوات و چشمه ها در پایین تر از سطح زمین ساخته شده است

مصالح به کار رفته در این بنا شامل آجر، آهک ، ساروج ، سنگ وکاشی بوده که پس از مرمت از سیمان نیزاستفاده بعمل آ مده است.

حمام نواب دارای بخشهایی چون هشتی ، سربینه ، تنظیف ، گرمخانه ، توالت ، خزینه ، استخر و ستون بوده است، اما در حالت قبل از مرمت تزیینات  مفصل بوده و یا اگر بوده است بر اثر مرمتهای متوالی از بین رفته است اما کاربندی ها وجود آهک  بری در سطح بسیار محدود نشان از وجود تزیینات قابل توجه در حمام بوده است

به گفته اهالی این حمام دارای کتیبه کاشی کاری بوده که در چندین سال گذشته به سرقت رفته است و همچنین در دوره پهلوی از آن برای فیلم قیصر استفاده شده ا ست

این بنا در طی سالهای 85 الی 88 توسط شهرداری منطقه 12 مورد مرمت و احیاء قرار گرفته و در حال حاضر امکان بازدید گروهی گردشگران از آن فراهم است وهم اکنون در حال آماده سازی و تجهیز جهت مرکز فرهنگی می باشد

از ویژگیهای این حمام قرار گرفتن آن در محور تاریخی فرهنگی تجاری امزاده یحیی است محور ی که با قدمت چندین صد ساله و با حفظ ارزشهای تاریخی و هویتی پتانسیل آن را دارد که با کمک متولیان امور بویژه شهرداری مورد مرمت و احیا و بازسازی قرار گرفته و بعنوان محوری تاریخی گردشگری مورد استفاده اهالی و گردشگران سراسر کشور و حتی توریست خارجی قرار گیرد.


print
rating
  نظرات